Acties tegen Militarisme

Ontwapen!


Dreigende schorsing advocaat Meindert Stelling

Geplaatst op 02/05/2014 door ontwapen

Met:
- oproep tot ondersteuning
- aanleiding tot deze klachtprocedure
- inhoudelijk wat toelichting
- verloop van deze klachtprocedure
- wie schoffeert nu eigenlijk wie?

 

Oproep tot ondersteuning
De deken van de Haagse Orde van Advocaten heeft op 11 april jl. een verzoek tot onmiddellijke schorsing van Meindert Stelling als advocaat ingediend bij de Raad van Discipline.

De Raad van Discipline behandelt dit verzoek van de deken op maandag 12 mei aanstaande te 15:20 uur in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag.

Hierbij de oproep om hierbij zoveel mogelijk aanwezig te zijn.
1. Om Meindert Stelling te laten zien dat hij niet alleen staat en dat we hem steunen.
2. Om de spelers  in deze zaak (de Orde van Advocaten, de deken, de Raad van Discipline en de rechterlijke macht) te laten zien dat Meindert zeer gewaardeerd wordt door zijn cliënten en alle andere betrokkenen.
3. Dit uiteraard met de bedoeling dat Meindert niet geschorst wordt als advocaat en ons ook in de toekomst kan blijven verdedigen.

De bron van dit conflict ligt in een rechtszaak tegen anti-kernwapenaktivisten, daardoor ligt in onderstaande toelichting de nadruk op de strijd tegen kernwapens.
Meindert Stelling heeft echter ook mensen bijgestaan op gebied van asielactivisme, asielrecht en het recht op demonstratie. Ook hier botste hij regelmatig met de rechterlijke macht.

De oorzaak van de klacht ligt in een rechtszaak die diende tegen één van de anti-kernwapenactivisten die op 3 april 2010 zijn aangehouden bij het betreden van de vliegbasis Volkel omdat daar toen een grote uitverkoop plaatsvond.   1)
Deze zaak werd behandeld door de rechtbank Den Bosch. Met deze ene activist was enige tijd geen contact mogelijk, zodat de rechtbank besloot dat tegen hem “verstek” werd verleend. Dat hield in dat de zaak tegen hem bij zijn afwezigheid werd behandeld.

Terwijl de rechtbank op het punt stond om uitspraak te doen, meldde de afwezige activist zich alsnog. Dit had tot gevolg dat het “verstek” verviel en de strafzaak tegen hem helemaal overnieuw moest worden gedaan. De rechtbank besloot daarom zijn zaak afzonderlijk te behandelen en deed uitspraak in de zaak tegen alle andere activisten.

In de na-ijlende rechtszaak heeft  Meindert Stelling gebruik gemaakt van het vonnis dat tegen alle andere activisten werd uitgesproken. Hij diende een wrakingsverzoek in vanwege de oneerlijke en partijdige behandeling door de rechters in de identieke zaken van de mede-activisten.

De wrakingskamer die dit verzoek behandelde heeft de aangevoerde argumenten van de advocaat  opzettelijk van hun inhoud ontdaan, zodat de wraking op een eenvoudige manier ongegrond kon worden verklaard.

Hierop heeft Meindert Stelling een boze brief geschreven aan de president van de rechtbank in Den Bosch. Daarin sprak hij over “de schaamteloze handelwijze van de wrakingskamer” en dat “het leek alsof men in het bezit moest zijn van het meestersdiploma van het bedriegersgilde om als rechter bij de rechtbank te kunnen worden benoemd”.

Deze brief was voor de president van de rechtbank aanleiding om een klacht over Meindert Stelling bij de deken van de Haagse Orde van Advocaten in te dienen.

 

Inhoudelijk wat toelichting
Inhoudelijk maakt Meindert Stelling tijdens diverse rechtszaken van anti-kernwapenactivisten steeds weer duidelijk dat het gebruik van kernwapens tegen doelen in bewoond gebied misdadig zal zijn, zodat ook de voorbereidingen daarvoor misdadig zijn. Het gaat hierbij met name om het absolute verbod op burgers aan te vallen tijdens oorlogen en het verbod om niet onderscheidend militair geweld te gebruiken. Dit zijn internationaal erkende rechtsregels waaraan men zich onder alle omstandigheden moet houden.

Desondanks heeft de Hoge Raad in 2001 gesteld dat ze zich kan voorstellen dat er toch redenen kunnen zijn om kernwapens te gebruiken (arrest: LJN ZC3693). Daarmee ging de Hoge Raad lijnrecht in tegen de rechtsregels die in verdragen zijn neergelegd.

Sindsdien stelt de rechterlijke macht dat er geen bezwaren zijn tegen kernwapens gezien het arrest van de Hoge Raad. Zo ook de rechters in bovengenoemde zaak.
Meindert Stelling heeft dan ook gesteld dat rechters het arrest van de Hoge Raad boven de wet stellen, terwijl de wet gehandhaafd moet worden.

 

Het verloop van de klachtprocedure
1.
De deken heeft Meindert Stelling destijds gevraagd om een toelichting op de ingediende klacht. Hierop heeft Stelling gesteld dat de deken buiten zijn bevoegdheid gaat: “Hij (de deken) wilde zijn toezicht mede doen uitstrekken tot mijn meningsuiting, hoewel de Advocatenwet daarvoor geen enkele rechtsbasis biedt. Er is dus sprake van verschil van inzicht wat allemaal onder het tuchtrecht voor advocaten valt.”

Meindert Stelling beroept zich op de vrijheid van meningsuiting, die ook geldt voor advocaten (en dat advocaten alles naar voren mogen, zelfs moeten brengen dat in het belang is van de cliënten). Die vrijheid wordt beschermd door art.7 van de Grondwet. Alleen de wetgever kan deze beperken.

De deken stelt zich op het standpunt dat Meindert Stelling zich niet heeft gedragen als een goed advocaat, omdat hij scherpe kritiek heeft geuit op rechters. En de Advocatenwet zegt dat een advocaat zich als een behoorlijk advocaat moet gedragen. Dit is een open norm.
Maar wat betekent het dat je je hebt te gedragen als een behoorlijk advocaat? Wie bepaalt wat een behoorlijk gedrag is?

De rechter die zich geschoffeerd voelt?
De advocaat die zich net zo goed geschoffeerd voelt?
De cliënten die zich geschoffeerd voelen?
Pietje uit de Hoofdstraat in Jipsingboertange?

De Grondwet is hier heel duidelijk in: er mag geen beperking op de vrijheid van meningsuiting gesteld worden op basis van een open norm. De wet zelf moet precies aangeven waar de grens ligt.
Juist omdat het hier om een fundamenteel recht gaat weigert Meindert Stelling zich inhoudelijk te verdedigen tegen de klacht over zijn meningsuiting. Hij verdedigt zich wel vanwege het feit dat hij mag zeggen wat hij van belang vindt, en dat de deken daar wettelijk niets over heeft te zeggen.

2. De behandeling van de klacht van de president van de rechtbank verloopt erg grof. Gesproken kan worden van een poging tot karaktermoord op Meindert Stelling.
En alles wordt door de deken in het nadeel van Stelling uitgelegd. Ook de gang van zaken tijdens de meest recente zitting van de Raad van Discipline.

Als Meindert Stelling tijdens de zitting van de Raad van Discipline spreekt met enige stemverheffing omdat de raad dwars ingaat tegen de wet, dan noemt de deken dit weken later schreeuwen en tieren. Maar tijdens de zitting liet de deken in het verslag aantekenen dat Stelling “op luide toon de Raad toespreekt”. Dus niks schreeuwen en tieren. En terwijl Meindert Stelling de zittingszaal wilde verlaten, zoals dat verslag ook vermeldt, maakt de deken er weken later van dat iedereen er rekening mee hield dat hij iemand zou aanvliegen.

De deken oppert zelfs dat het gedrag van Stelling in het nadeel zou zijn van zijn cliënten.
Dit heeft de deken niet gecheckt bij de cliënten van Stelling. Bovendien is er nooit een klacht door een cliënt tegen hem ingediend.

 

Wie schoffeert nu eigenlijk wie?
- Schoffeert Stelling de rechterlijke macht omdat hij scherpe bewoordingen gebruikt?
- Of schoffeert de rechterlijke macht Stelling èn zijn cliënten door werkelijk NOOIT inhoudelijk te reageren op de argumenten aangevoerd door Stelling. Meindert Stelling  beroept  zich altijd op rechtsregels, waaronder internationaal erkende rechtsregels.

Rechters en officieren van justitie blijven hardnekkig volhouden dat de advocaat bezig is met politieke pleidooien (waar ook niks mis mee is) en weigeren consequent in te gaan op de juridische argumenten van de advocaat.

Onlangs nog in een hoger beroep van twee anti-kernwapenactivisten van dezelfde groep die op 3 april 2010 de vliegbasis Volkel waren opgegaan,  hield Meindert Stelling een zeer goed onderbouwd betoog van twee uur. De advocaat generaal (= de officier van justitie, maar dan in hoger beroep) zei daarop dat hij geen enkele noodzaak zag om te reageren.

Nog NOOIT heeft iemand van de rechterlijke macht (inclusief de officieren van justitie) geprobeerd duidelijk te maken waarom het gebruik van kernwapens tegen steden niet in strijd zou zijn met het Genocideverdrag.

Nog NOOIT heeft een lid van de rechterlijke macht uitgelegd waarom het gebruik van kernwapens tegen doelen in of in de nabijheid van steden en dorpen, niet in strijd zou zijn met diverse bepalingen van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht.

Nog NOOIT heeft een rechterlijke macht het gebruik van kernwapens op een inzichtelijke manier getoetst aan fundamentele rechtsnormen, die beogen de waarde en waardigheid van ieder mens te beschermen.

Wie schoffeert nu eigenlijk wie?

 

 

 

1)      http://ontwapen.puscii.nl/2010/01/3-april-opruimingsactie-kernwapens-volkel/

 

April 2014
Ontwapen!

 

Leave a Reply
↑ Top