Acties tegen Militarisme

Ontwapen!


Deelnemersinfo en kaart van de basis

Geplaatst op 30/03/2010 door ontwapen

Lees hieronder alvast de infotekst die zaterdag aan de deelnemers van de actie wordt uitgereikt. Bekijk de kaart van de basis, met de plekken van een aantal F16-hangars waaronder kernwapens liggen opgeslagen. En lees vooral ook de juridische info in de post hieronder.

Praktische informatie voor deelnemers
aan de ‘opruimingsactie’ van Kernwapenbasis Volkel op 3 april 2010

Inleiding
Alle kernwapens de wereld uit!
12.30 uur – Hoofdpoort Vliegbasis Volkel, Zeelandsedijk 10a

Op zaterdag 3 april 2010 organiseren Ontwapen! en ‘Akties tegen Kernwapens’ een manifestatie en actie bij kernwapenbasis Volkel in Noord-Brabant, in het kader van een internationale actiedag voor nucleaire ontwapening. De jaarlijkse Paasmars voor Vrede en Ontwapening sluit zich hier bij aan. Na een bijeenkomst met sprekers en muziek aan de hoofdpoort, volgt een ‘opruimingsactie’ op de basis.

Ondanks jarenlange protesten zijn er op Volkel nog altijd 20 Amerikaanse atoombommen gestationeerd. Nederlandse F16-piloten worden opgeleid om deze af te kunnen werpen in NAVO-verband. Mogelijk kernwapengebruik vormt een van de hoekstenen van het Strategisch Concept van de NAVO, dat zich in de eerste plaats richt op het beschermen van de (economische) belangen van de eigen lidstaten. Belangen die desnoods met geweld, tot de inzet van atoombommen aan toe, afgedwongen kunnen worden. Daarmee leveren deze kernwapens ook een bijdrage aan het in stand houden van armoede en ongelijkheid in de wereld. Een actie tegen de kernwapens op Volkel is dan ook tegelijkertijd een actie voor een eerlijkere welvaartsverdeling en meer mondiale solidariteit.
Volgens een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in 1996 is het inzetten van kernwapens een misdaad tegen de menselijkheid. Dreigen met inzet, waaronder ook het voorhanden ervan hebben valt, is eveneens gekwalificeerd als misdadig volgens het internationaal recht. Een ieder heeft het recht, zelfs de plicht, misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen. (Neurenbergprincipes). Met de actie op 3 april bij Volkel zullen de deelnemers invulling aan deze plicht geven.
Laat de wereld zien dat er nog steeds mensen tegen het produceren, opslaan, dreigen met en gebruiken van massavernietigingswapens zijn, door welk land dan ook.

Sluit je aan bij de manifestatie en/of de actie op zaterdag 3 april!
Dit is het moment om massaal deel te nemen aan een internationale actie in Europa met als eis: “Alle kernwapens de wereld uit!”. In alle Europese landen waar nog kernwapens gestationeerd zijn zal op of rond 3 april actie gevoerd worden.
Het initiatief hiertoe werd genomen door de Belgische organisatie Vredesactie. In Nederland heeft Ontwapen!, in samenwerking met Akties tegen Kernwapens, de organisatie op zich genomen.
De actie is tevens een vervolg op de burgerinspectie van het NAVO-terrein Nieuw Milligen in maart 2009, waar zo’n 100 activisten het gebied tijdelijk heroverden. In april van datzelfde jaar volgden massale protesten tegen de NAVO-top in Straatsburg, waar het 60-jarig bestaan van dit militair verbond geconfronteerd werd met stevige tegengeluiden. Deze acties laten zien dat er nog altijd mensen zijn die de geldverslindende oorlogsindustrie en het geloof in militaire oplossingen willen ombuigen naar een milieuvriendelijke industrie en naar conflictoplossing die de vrijheid en gelijkheid van mensen bevordert in plaats van vernietigt.
In mei vindt in New York de zogenaamde Review Conference van het Non-proliferatieverdrag (NPV) plaats. Daar wordt gesproken over de verdere uitvoering van dit verdrag dat rust op twee peilers: geen verdere verspreiding van kernwapens en complete nucleaire ontwapening, dus ontmanteling van alle bestaande kernwapens. Keer op keer blijkt dat met name de ‘officiële’ kernwapenstaten (VS, Rusland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en China) eenzijdige nadruk leggen op het tegengaan van verspreiding van kernwapens naar andere landen en nauwelijks zelf stappen ondernemen richting eigen ontwapening.
Ook de recente ontwikkelingen op dit gebied, zoals de belofte tot verregaande nucleaire ontwapening van president Obama, zijn verre van voldoende. Want ondertussen blijft kernwapeninzet een belangrijk onderdeel uitmaken van militaire doctrines van landen en bondgenootschappen die over deze wapens beschikken. Ook worden nog altijd nieuwe kernwapens ontwikkeld en geproduceerd.
In 2008 werd 1000 miljard euro uitgegeven aan allerlei vormen van bewapening.
Geld verspild, want duizenden levens verwoest in plaats van in kwaliteit verbeterd.

De ‘opruimingsactie’ van kernwapenbasis Volkel is een mix van een politiek/culturele manifestatie en een openlijke actie van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Het staat iedereen vrij om op zijn/haar eigen manier invulling aan deze dag te geven, mits dit op een geweldloze wijze gebeurd.
Je kunt alleen naar de manifestatie komen en ervoor kiezen je zoveel mogelijk buiten het risico van arrestatie te houden. Garanties zijn er niet: het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de manifestatie uitloopt in een actie.
Mensen die dat willen kunnen de basis opgaan om (symbolisch) de kernwapens op te ruimen., al dan niet door een zelfgemaakte deur door het hek of met klimmateriaal over het hek, Het zonder toestemming betreden van een militair terrein kan tot arrestatie leiden en strafrechtelijke consequenties hebben.

In dat geval wordt artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht overtreden (verboden toegang) en kan een boete worden opgelegd.
Wie gaten in het hekwerk maakt/knipt, kan ook worden aangeklaagd voor ‘openlijke geweldpleging’ (art. 141 WvS) en/of ‘vernieling’ (art. 350 WvS). In het verleden zijn verschillende vredesactivisten hiervoor veroordeeld tot boetes en schadevergoedingen.
Toch kiezen wij ervoor om op te roepen tot een zo massaal mogelijke aktie van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid, ondermeer met verwijzing naar de Neurenberg Principes. Volgens de Neurenberg Principes heeft iedere burger het recht en zelfs de plicht om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid op te sporen en te voorkomen.

Wij geven eventuele arrestanten in overweging hun boete niet zonder meer te betalen, maar hun zaak, samen met anderen, collectief voor de rechter te laten komen. Voor de begeleiding van deze rechtsgang zijn advocaten van het Tribunaal voor de Vrede beschikbaar.
Ter voorbereiding op mogelijke arrestaties, is het nuttig om deze ‘informatie voor deelnemers aan de ‘opruimingsactie’ goed te lezen. Met name de arrestanteninfo.
Onder deze info staat een voorbeeld van een ‘Arrestantenverklaring’, die ‘opruimers’ desgewenst kunnen afleggen. Maar je kunt je natuurlijk ook op je zwijgrecht beroepen. Advies is in ieder geval: verklaar niets of gebruik de standaardverklaring, die in samenwerking met de advocaten van het Tribunaal voor de Vrede is opgesteld.
Het gebruik van een standaardverklaring kan als voordeel hebben, dat je als deelnemer geen andere en eventueel voor jezelf of anderen belastende zaken gaat verklaren en kan nuttig zijn voor een soepele arrestantenafhandeling. Neem in dat geval, uit voorzorg, een kopie van de verklaring mee tijdens de actie. Realiseer je dat de politie vaak probeert druk uit te oefenen om meer te verklaren dan voor jezelf of je medeactivisten verstandig is.
We zijn blij dat je deelneemt en hopen dat we met elkaar tot een succesvolle actie kunnen komen. Laat alcohol, drugs, wapens thuis.

Met de actie willen we bijdragen aan de beëindiging van de stationering van kernwapens op Vliegbasis Volkel. Hoewel deze stationering te kenschetsen is als een publiek geheim eisen wij officiële erkenning en openheid van zaken van de overheid en een eind aan het NAVO beleid van niet bevestigen/niet ontkennen of kernwapens gestationeerd zijn.
Daarnaast eisen wij een positieve inzet v/d Nederlandse overheid binnen de Review Conference om kernwapenbasis Volkel te ontmantelen en de Nederlandse bijdrage aan de nucleaire strategie van de NAVO te beëindigen.

Er zullen woordvoerders zijn voor pers en autoriteiten, verwijs pers en autoriteiten zoveel mogelijk naar deze mensen door.
We hebben de ‘opruimingsactie’ openlijk aangekondigd en het manifestatie deel ook officieel bij de autoriteiten aangemeld. Het is daarom waarschijnlijk dat er rond de basis een noodverordening van kracht zal zijn.

Kaart van Vliegbasis Volkel:

Met een rood vierkantje zijn de F16-hangars waaronder zich opslagkluizen (zogenaamde WS3-vaults) voor kernwapens bevinden gemarkeerd.

kaartvolkel

Leave a Reply
↑ Top