Acties tegen Militarisme

Ontwapen!


Procesgang tuchtzaak tegen Meindert Stelling

Geplaatst op 11/07/2014 door ontwapen

Klik hier voor een overzicht (pdf) van de procesgang in de tuchtzaak tegen advocaat Meindert Stelling.

Reaktie van Meindert Stelling op uitspraak vier weken schorsing

Geplaatst op 10/07/2014 door ontwapen

Beste mensen,

De raad van discipline heeft in zijn uitspraak van 7 juli 2014 mij veroordeeld tot een schorsing van vier weken. De raad baseert die straf op twee gronden. In de eerste plaats op mijn weigering mij tegenover de Haagse deken Bas Martens te verantwoorden voor mijn meningsuiting omtrent het functioneren van bepaalde leden van de rechterlijke macht. In de tweede plaats zou ik mij onnodig grievend hebben uitgelaten over die rechters en te weinig respect voor hen hebben getoond.

De uitspraak van de raad van discipline komt voor mij niet als een verrassing. Dit gelet op de opstelling van zowel de Haagse deken als de Haagse raad van discipline. Een opstelling die wordt gekenmerkt door minachting voor de Grondwet en mensenrechten, een gewetenloos onkritische benaderingswijze van rechterlijke beslissingen en een totaal gebrek aan waarheidsliefde. Het is dan ook een gotspe dat de corrupte raad van discipline, die in de klachtzaak stelselmatig heeft gekozen voor bedrog en schending van de wet, in zijn uitspraak de euvele moed heeft om te stellen dat ik mij onethisch zou hebben gedragen.
lees de rest van dit bericht…

Advocaat Meindert Stelling alsnog 4 weken schorsing, maar nu als straf

Geplaatst op 10/07/2014 door ontwapen

Afgelopen maandag heeft de Raad van Discipline uitspraak gedaan in de tuchtzaak tegen Meindert Stelling. Namelijk een schorsing van 4 weken.

Na de commotie in mei over een aanstaande schorsing, zal dit voor de meeste lezers een rare verrassing zijn. De steungroep had dit in 1e instantie ook niet goed door.

Wat blijkt:
Tijdens de procedure van de tuchtzaak vond deken Martens dat er ineens een spoedbelang was om Meindert Stelling te schorsen. Dit was een procedure binnen de lopende tuchtzaak.
lees de rest van dit bericht…

Advocaat Meindert Stelling stuurt aan op vertrek deken Bas Martens

Geplaatst op 19/05/2014 door ontwapen

Alphen aan den Rijn, 19 mei 2014 – Advocaat Meindert Stelling schrijft vandaag in een brief aan de raad van toezicht van de Haagse orde van advocaten, dat de voorzitter van die raad, deken Bas Martens, er goed aan zou doen om zijn functie neer te leggen. Stelling heeft aangifte wegens laster tegen de deken gedaan, omdat deze publiekelijk heeft uitgedragen dat Stelling zich struc­tureel zou misdragen in de rechtszaal. Hij zou vloeken en schelden en bovendien rechters beledigen. Stelling ontkent dit en wijst er op dat tegen hem nog nooit een klacht is ingediend wegens dergelijke gedragingen. Ook is hij nooit veroordeeld wegens belediging of een soortgelijk misdrijf.
lees de rest van dit bericht…

Impressie schorsingszitting en pleitnota Meindert Stelling

Geplaatst op 14/05/2014 door ontwapen

Gisteren, maandag 12 mei, diende de zitting over het verzoek van deken Bas Martens om een spoedschorsing van advocaat Meindert Stelling

Voor de snelle lezers: de uitspraak volgt over twee weken, het kan ook iets langer duren.
Er zijn ruim 30 brieven geschreven, waaronder een flink aantal organisaties.
Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig bij de zitting.

In principe zijn dergelijke zittingen niet openbaar, maar als er geen bezwaar tegen was door Meindert Stelling, dan kon daar dit keer wel een uitzondering voor gemaakt worden. Zijn pleitnota is hier te lezen.

Na afloop van de zitting was het moeilijk lopen met kromme tenen, maar na een goed glas wijn trokken ze wel weer recht.

lees de rest van dit bericht…

Brievenaktie ter ondersteuning advocaat Meindert Stelling

Geplaatst op 02/05/2014 door ontwapen

Voor wie wil roepen we op om een brief te sturen naar de Raad van Discipline.
Als je een berichtje stuurt naar onze mail dan sturen we je een voorbeeldbrief.
Dit moet wel snel, want de zitting is al over 10 dagen.

Mailadres: ontwapen@yahoo.com

Dreigende schorsing advocaat Meindert Stelling

Geplaatst op 02/05/2014 door ontwapen

Met:
- oproep tot ondersteuning
- aanleiding tot deze klachtprocedure
- inhoudelijk wat toelichting
- verloop van deze klachtprocedure
- wie schoffeert nu eigenlijk wie?

 

Oproep tot ondersteuning
De deken van de Haagse Orde van Advocaten heeft op 11 april jl. een verzoek tot onmiddellijke schorsing van Meindert Stelling als advocaat ingediend bij de Raad van Discipline.

De Raad van Discipline behandelt dit verzoek van de deken op maandag 12 mei aanstaande te 15:20 uur in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag.

Hierbij de oproep om hierbij zoveel mogelijk aanwezig te zijn.
1. Om Meindert Stelling te laten zien dat hij niet alleen staat en dat we hem steunen.
2. Om de spelers  in deze zaak (de Orde van Advocaten, de deken, de Raad van Discipline en de rechterlijke macht) te laten zien dat Meindert zeer gewaardeerd wordt door zijn cliënten en alle andere betrokkenen.
3. Dit uiteraard met de bedoeling dat Meindert niet geschorst wordt als advocaat en ons ook in de toekomst kan blijven verdedigen.

De bron van dit conflict ligt in een rechtszaak tegen anti-kernwapenaktivisten, daardoor ligt in onderstaande toelichting de nadruk op de strijd tegen kernwapens.
Meindert Stelling heeft echter ook mensen bijgestaan op gebied van asielactivisme, asielrecht en het recht op demonstratie. Ook hier botste hij regelmatig met de rechterlijke macht.

De oorzaak van de klacht ligt in een rechtszaak die diende tegen één van de anti-kernwapenactivisten die op 3 april 2010 zijn aangehouden bij het betreden van de vliegbasis Volkel omdat daar toen een grote uitverkoop plaatsvond.   1)
Deze zaak werd behandeld door de rechtbank Den Bosch. Met deze ene activist was enige tijd geen contact mogelijk, zodat de rechtbank besloot dat tegen hem “verstek” werd verleend. Dat hield in dat de zaak tegen hem bij zijn afwezigheid werd behandeld.

Terwijl de rechtbank op het punt stond om uitspraak te doen, meldde de afwezige activist zich alsnog. Dit had tot gevolg dat het “verstek” verviel en de strafzaak tegen hem helemaal overnieuw moest worden gedaan. De rechtbank besloot daarom zijn zaak afzonderlijk te behandelen en deed uitspraak in de zaak tegen alle andere activisten.

In de na-ijlende rechtszaak heeft  Meindert Stelling gebruik gemaakt van het vonnis dat tegen alle andere activisten werd uitgesproken. Hij diende een wrakingsverzoek in vanwege de oneerlijke en partijdige behandeling door de rechters in de identieke zaken van de mede-activisten.

De wrakingskamer die dit verzoek behandelde heeft de aangevoerde argumenten van de advocaat  opzettelijk van hun inhoud ontdaan, zodat de wraking op een eenvoudige manier ongegrond kon worden verklaard.

Hierop heeft Meindert Stelling een boze brief geschreven aan de president van de rechtbank in Den Bosch. Daarin sprak hij over “de schaamteloze handelwijze van de wrakingskamer” en dat “het leek alsof men in het bezit moest zijn van het meestersdiploma van het bedriegersgilde om als rechter bij de rechtbank te kunnen worden benoemd”.

Deze brief was voor de president van de rechtbank aanleiding om een klacht over Meindert Stelling bij de deken van de Haagse Orde van Advocaten in te dienen.

 

Inhoudelijk wat toelichting
Inhoudelijk maakt Meindert Stelling tijdens diverse rechtszaken van anti-kernwapenactivisten steeds weer duidelijk dat het gebruik van kernwapens tegen doelen in bewoond gebied misdadig zal zijn, zodat ook de voorbereidingen daarvoor misdadig zijn. Het gaat hierbij met name om het absolute verbod op burgers aan te vallen tijdens oorlogen en het verbod om niet onderscheidend militair geweld te gebruiken. Dit zijn internationaal erkende rechtsregels waaraan men zich onder alle omstandigheden moet houden.

Desondanks heeft de Hoge Raad in 2001 gesteld dat ze zich kan voorstellen dat er toch redenen kunnen zijn om kernwapens te gebruiken (arrest: LJN ZC3693). Daarmee ging de Hoge Raad lijnrecht in tegen de rechtsregels die in verdragen zijn neergelegd.

Sindsdien stelt de rechterlijke macht dat er geen bezwaren zijn tegen kernwapens gezien het arrest van de Hoge Raad. Zo ook de rechters in bovengenoemde zaak.
Meindert Stelling heeft dan ook gesteld dat rechters het arrest van de Hoge Raad boven de wet stellen, terwijl de wet gehandhaafd moet worden.

 

Het verloop van de klachtprocedure
1.
De deken heeft Meindert Stelling destijds gevraagd om een toelichting op de ingediende klacht. Hierop heeft Stelling gesteld dat de deken buiten zijn bevoegdheid gaat: “Hij (de deken) wilde zijn toezicht mede doen uitstrekken tot mijn meningsuiting, hoewel de Advocatenwet daarvoor geen enkele rechtsbasis biedt. Er is dus sprake van verschil van inzicht wat allemaal onder het tuchtrecht voor advocaten valt.”

Meindert Stelling beroept zich op de vrijheid van meningsuiting, die ook geldt voor advocaten (en dat advocaten alles naar voren mogen, zelfs moeten brengen dat in het belang is van de cliënten). Die vrijheid wordt beschermd door art.7 van de Grondwet. Alleen de wetgever kan deze beperken.

De deken stelt zich op het standpunt dat Meindert Stelling zich niet heeft gedragen als een goed advocaat, omdat hij scherpe kritiek heeft geuit op rechters. En de Advocatenwet zegt dat een advocaat zich als een behoorlijk advocaat moet gedragen. Dit is een open norm.
Maar wat betekent het dat je je hebt te gedragen als een behoorlijk advocaat? Wie bepaalt wat een behoorlijk gedrag is?

De rechter die zich geschoffeerd voelt?
De advocaat die zich net zo goed geschoffeerd voelt?
De cliënten die zich geschoffeerd voelen?
Pietje uit de Hoofdstraat in Jipsingboertange?

De Grondwet is hier heel duidelijk in: er mag geen beperking op de vrijheid van meningsuiting gesteld worden op basis van een open norm. De wet zelf moet precies aangeven waar de grens ligt.
Juist omdat het hier om een fundamenteel recht gaat weigert Meindert Stelling zich inhoudelijk te verdedigen tegen de klacht over zijn meningsuiting. Hij verdedigt zich wel vanwege het feit dat hij mag zeggen wat hij van belang vindt, en dat de deken daar wettelijk niets over heeft te zeggen.

2. De behandeling van de klacht van de president van de rechtbank verloopt erg grof. Gesproken kan worden van een poging tot karaktermoord op Meindert Stelling.
En alles wordt door de deken in het nadeel van Stelling uitgelegd. Ook de gang van zaken tijdens de meest recente zitting van de Raad van Discipline.

Als Meindert Stelling tijdens de zitting van de Raad van Discipline spreekt met enige stemverheffing omdat de raad dwars ingaat tegen de wet, dan noemt de deken dit weken later schreeuwen en tieren. Maar tijdens de zitting liet de deken in het verslag aantekenen dat Stelling “op luide toon de Raad toespreekt”. Dus niks schreeuwen en tieren. En terwijl Meindert Stelling de zittingszaal wilde verlaten, zoals dat verslag ook vermeldt, maakt de deken er weken later van dat iedereen er rekening mee hield dat hij iemand zou aanvliegen.

De deken oppert zelfs dat het gedrag van Stelling in het nadeel zou zijn van zijn cliënten.
Dit heeft de deken niet gecheckt bij de cliënten van Stelling. Bovendien is er nooit een klacht door een cliënt tegen hem ingediend.

 

Wie schoffeert nu eigenlijk wie?
- Schoffeert Stelling de rechterlijke macht omdat hij scherpe bewoordingen gebruikt?
- Of schoffeert de rechterlijke macht Stelling èn zijn cliënten door werkelijk NOOIT inhoudelijk te reageren op de argumenten aangevoerd door Stelling. Meindert Stelling  beroept  zich altijd op rechtsregels, waaronder internationaal erkende rechtsregels.

Rechters en officieren van justitie blijven hardnekkig volhouden dat de advocaat bezig is met politieke pleidooien (waar ook niks mis mee is) en weigeren consequent in te gaan op de juridische argumenten van de advocaat.

Onlangs nog in een hoger beroep van twee anti-kernwapenactivisten van dezelfde groep die op 3 april 2010 de vliegbasis Volkel waren opgegaan,  hield Meindert Stelling een zeer goed onderbouwd betoog van twee uur. De advocaat generaal (= de officier van justitie, maar dan in hoger beroep) zei daarop dat hij geen enkele noodzaak zag om te reageren.

Nog NOOIT heeft iemand van de rechterlijke macht (inclusief de officieren van justitie) geprobeerd duidelijk te maken waarom het gebruik van kernwapens tegen steden niet in strijd zou zijn met het Genocideverdrag.

Nog NOOIT heeft een lid van de rechterlijke macht uitgelegd waarom het gebruik van kernwapens tegen doelen in of in de nabijheid van steden en dorpen, niet in strijd zou zijn met diverse bepalingen van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht.

Nog NOOIT heeft een rechterlijke macht het gebruik van kernwapens op een inzichtelijke manier getoetst aan fundamentele rechtsnormen, die beogen de waarde en waardigheid van ieder mens te beschermen.

Wie schoffeert nu eigenlijk wie?

 

 

 

1)      http://ontwapen.puscii.nl/2010/01/3-april-opruimingsactie-kernwapens-volkel/

 

April 2014
Ontwapen!

 

Brief aan president Obama

Geplaatst op 13/03/2014 door ontwapen

[wordt in het Engels aan Obama gestuurd]

OPEN BRIEF aan President Obama
Betreft: nucleaire ontwapening

Nederland, 18 maart 2014

Beste meneer Obama,

Weet u nog wat u zei op 24 juli 2008 in Berlijn en op 5 april 2009 in Praag?
U had het in beide toespraken over “a world without nuclear weapons”.

Maar in plaats dat u stopt met kernwapens, worden onder uw leiding, de duurste kernwapens ooit ontwikkeld.
Wanneer wilt u die gaan inzetten? Wat zijn situaties waarin u het denkbaar acht dat u de kernwapens gaat gebruiken?

Kunt u zich voorstellen dat de kernwapens ingezet kunnen worden zonder het schenden van het oorlogsrecht? Begaat u niet onmiddellijk een oorlogsmisdaad tegen de mensheid als u een kernwapen inzet? Al dan niet in samenwerking met de NAVO.
Om u een beetje op weg te helpen: de Hoge Raad der Nederlanden heeft in 2001 al uitgesproken dat het voorstelbaar is dat kernwapens gebruikt gaan worden. Die heeft alvast lak aan het oorlogsrecht.

Ziet u zich al staan in het vredestribunaal, hier recht tegenover het congrescentrum?
Om u te verantwoorden voor het gebruik van of dreigen met de onmenselijke kernwapens?

lees de rest van dit bericht…

Zondag 23 maart: demonstratie “Stop nuclear power! Abolish poverty!”

Geplaatst op 13/03/2014 door ontwapen

Verzamelen: 14:00, Hobbemaplein – Den Haag

Op 24 en 25 maart zal in Den Haag de Nuclear Security Summit plaatsvinden. Tijdens deze twee-daagse bijeenkomst zullen 58 wereldleiders praten over nucleaire ‘veiligheid’. Zoals altijd bij dit soort bijeenkomsten zal het hier enkel gaan over de belangen van de grote machthebbers, en niet over die van de mensen in het algemeen. Net zo als dat gaat bij bijeenkomsten als de G8 en de G20.
Zo willen de wereldleiders dat landen die zich niet welwillend opstellen geen kernwapens bezitten, terwijl ze zelf wel over deze wapens beschikken.
Ook in Nederland liggen kernkoppen opgeslagen van het Amerikaanse leger. Ook zal er gepraat worden over hoe kerncentrales zich kunnen beschermen tegen zogenaamde terroristen. Maar over het feit dat kernenergie en kernwapens altijd een bedreiging vormen, waarvan de kernrampen in Tchernobyl en Fukushima desastreuze voorbeelden zijn, zul je ze niet horen. Dit nucleaire congres is dan ook een farce. Het gaat over schijnveiligheid, want voor een echt veilige wereld zal elke staat zijn kernwapens en kerncentrales moeten opgeven en overgaan op een echt duurzame manier van energie.

lees de rest van dit bericht…

Aktie 28 september gaat NIET door.

Geplaatst op 12/09/2013 door ontwapen

Helaas zijn wij genoodzaakt om voor de 2e keer de aktie om de vliegbasis bij Volkel op te gaan af te blazen. (De 1e keer was voor de datum 1 juni).

We hebben de oproep breed verspreid, er was ook wel wat groei in het aantal deelnemers, maar het aantal personen waarvan zeker was dat ze ook de basis wilden opgaan was gedaald van 3 naar 1.
Daarbij kwam dat de organisatie van deze aktie gedaald was naar te weinig personen.
Deze combinatie van weinig deelnemers en te weinig organisatiekracht, maakt het onhaalbaar om de aktie door te laten gaan.

Serieus excuses hiervoor.↑ Top